vendredi 11 octobre 2013

Giáo dục - Nghiên cứu ----------- Enseignement - Recherche

Coopération franco - vietnamienne 1

Coopération franco - vietnamienne 2

Coopération franco - vietnamienne 3

GS Louis Néel

Hommage au Pr Louis Néel

Lễ kỉ niệm 45 năm CĐ ĐH

Lễ kỉ niệm 55 năm CĐ ĐH

Lễ kỉ niệm 55 năm CĐ ĐH (video)

MVA Lời nói đầu

MVA Lời nói đầu (2)

Thương về  Miền Trung

Việt Nam cần gấp một cuộc cách mạng giáo dục toàn diện

Phỏng vấn báo Nhân dân

Lễ kỉ niệm 60 năm CĐ ĐH

Lễ kỉ niệm 60 năm CĐ ĐH (video)

1 commentaire: